W najnowszym wpisie omówimy istotną nowelizację ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane mającą wpływ na ułatwienie procedury legalizacji samowolnie wzniesionych obiektów budowlanych.

Ustawą z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy  – Prawo budowlane i niektórych innych ustaw wprowadzono szczególny tryb postępowania przed organami nadzoru budowlane ułatwiający legalizację tzw. „samowoli budowlanych”, to znaczy obiektów budowlanych, których budowa została zrealizowana:

  1. bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo
  2. bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia

a od zakończenia budowy minęło co najmniej 20 lat

Gdy spełnione są powyższe przesłanki organ nadzoru budowlanego wszczyna uproszczone postępowanie legalizacyjne, a w przypadku obiektów zrealizowanych przed dniem 1 stycznia 199 roku wszczęcie tego postępowania uzależnione będzie od wniosku właściciela lub zarządcy obiektu.

W ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego nakłada, w drodze postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia jego doręczenia.

Do zalegalizowania obiektu budowlanego w ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego wymagane są wyłącznie następujące dokumenty:

– oświadczenie, o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
– geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego;
– ekspertyza techniczna, sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazująca, czy stan techniczny obiektu budowlanego:

a) nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz
b) pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania

W trakcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego sprawdza wyłącznie:

  1. kompletność dokumentów legalizacyjnych
  2. czy z przedłożonej ekspertyzy technicznej wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

W przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentów legalizacyjnych organ nadzoru budowlanego umożliwi ich uzupełnienie lub zmianę wydaj ac postanowienie o obowiązku usunięcia niekompletności w wyznaczonym terminie.

Na zakończenie uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego wydaje:

  • decyzję o legalizacji obiektu budowlanego , w przypadku gdy: dokumenty legalizacyjne są kompletne lub ich niekompletność została usunięta oraz z ekspertyzy technicznej wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania

lub:

  • decyzję o nakazie rozbiórki, w przypadku nieprzedłożenia dokumentów legalizacyjnych lub braku ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie
    lub gdy z ekspertyzy technicznej wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub nie pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

Co istotne, decyzja o legalizacji stanowi podstawę użytkowania obiektu budowlanego!

W uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym nie nakłada się obowiązku uiszczenia opłaty legalizacyjnej!