Uzyskałeś pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane w części pisemnej, a odwołujesz się od negatywnego wyniku egzaminu w części ustnej? Nowy termin procedury egzaminacyjnej w części ustnej jest dla Ciebie otwarty! Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna nie może blokować udziału zdającego w procedurze egzaminacyjnej z powodu trwającej równolegle procedury odwoławczej od negatywnego wyniku części ustnej egzaminu na…

Właścicieli, użytkowników wieczystych gruntów położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków powinna szczególnie zainteresować treść ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2018 roku opublikowanego w związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XCIII/2446/18 z dnia 24 stycznia 2018 roku o przystąpieniu do sporządzania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa” – wydłużeniu…