KANCELARIA  – NASZE SPECJALIZACJE

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę,
 • lokalizowanie zabudowy zagrodowej (siedlisko rolnika),
 • przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę na inny podmiot,
 • zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych,
 • kontrola wykonywania robót budowlanych przez organy nadzoru budowlanego,
 • zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę,
Zobacz więcej

PRAWO CYWILNE

 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • działu spadku,
 • zachowku,
 • wykonania zapisu lub polecenia testamentowego,
 • uznania niegodnym dziedziczenia,
 • nieważności testamentu,
 • uznania za zmarłego i stwierdzenia zgonu,
 • znoszenia współwłasności,
Zobacz więcej

PRAWO GOSPODARCZE

 • tworzeniu, korekcie oraz opiniowaniu umów oraz wewnętrznych aktów prawa,
 • windykacji należności,
 • bieżących poradach oraz opiniach prawnych,
 • negocjacjach z kontrahentami,
 • prowadzeniu sporów na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym,
 • reprezentacji przed organami administracji publicznej,
Zobacz więcej

PRAWO KARNE

Doradzamy ofiarom przestępstw w zakresie:

 • sporządzenia zawiadomienia o możliwości popełnienia czynu zabronionego,
 • przystępowania pokrzywdzonego do postępowania karnego w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
 • naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
 • ochrony świadków.
Zobacz więcej

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 • rozwodów,
 • separacji,
 • unieważnienia małżeństwa,
 • ustalenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • zezwolenia na zawarcie małżeństwa
 • majątkowych ustrojów małżeńskich, w tym ustanowienia rozdzielności majątkowej,
 • regulowania kontaktów z dziećmi,
 • przysposobienia,
Zobacz więcej

PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 • ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • wypłaty stosownego wynagrodzenia,
 • uznania bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
 • przywrócenia do pracy i przywrócenia poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzonych roszczeń,
 • odszkodowania w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
 • spraw dotyczących kar porządkowych oraz roszczenia z tym związane.
Zobacz więcej

PRAWO MEDYCZNE

Prowadzimy sprawy dotyczące:

 • odszkodowań za błędy medyczne,
 • odpowiedzialności cywilnej oraz dyscyplinarnej lekarzy, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych,
 • obrony w sprawach karnych lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych,
 • naruszenia praw pacjenta, odmowy świadczeń,
Zobacz więcej

PRAWO KANONICZNE

Doradzamy w zakresie:

 • odmowy udzielenia bądź dopuszczenia do sakramentów,
 • prawa małżeńskiego,
 • stwierdzenia nieważności sakramentu małżeństwa,
 • sytuacji małżonków po rozwodzie cywilnym,
 • sytuacji narzeczonych różnych wyznań, ślubu z osobą niewierzącą
Zobacz więcej

NASZ BLOG

Szanowni Państwo, jako Prawnicy Kancelarii Radcy Prawnego Adama Wróblewskiego stworzyliśmy nowe medium poświęcone w całości …

W życiu zawodowym każdego pełnomocnika, bezpośrednie skutki udzielonej pomocy prawnej najczęściej dotyczą jedynie sfery praw…

W najnowszym wpisie omówimy istotną nowelizację ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane…

ZOBACZ WSZYSTKIE WPISY NA BLOGU

NAPISZ WIADOMOŚĆ

Wypełnił poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą, aby rozwiązać Twój problem.

Informacja:
Administratorem danych osobowych jest Adam Wróblewski Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Ofiar Dąbia 3, (kod pocztowy: 31-566) tel.: 12 410 50 79 adres e-mail: sekretariat@wroblewskikancelaria.pl. Celem zbierania danych jest:

a) zawarcie i wykonanie umowy o usługę świadczoną drogą elektroniczną lub innych zamówionych usług (włączając w to odpowiedź na kontakt z Pani/Pana strony nawiązany za pośrednictwem formularza), w tym zapewnienie poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO);

b) wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO);

c) dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

d) marketing usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy, co w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe. Odbiorcami danych będzie Administrator, pracownicy lub współpracownicy przez niego upoważnieni, obsługa techniczna kanału elektronicznego, księgowa oraz prawna, a także instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów, tj. przez czas trwania umowy, czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe; czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.