Co może zrobić strona, której zależy na wykonaniu ostatecznej decyzji administracyjnej nakładającej obowiązek wykonania określonych czynności na inny podmiot, na przykład na sąsiada?

Czy brak akt sprawy w organie stanowi usprawiedliwioną okoliczność nie podjęcia działań zmierzających do egzekucji nałożonych obowiązków przez organ administracji publicznej?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której wójt gminy nakłada na naszego sąsiada obowiązek wywiezienia nielegalnie utworzonego nasypu, który zmienił stosunki wodne na gruncie i powoduje zalewanie naszej nieruchomości. Od wydania decyzji mijają miesiące.. i nic się nie dzieje.

Co dalej?

Zagadnienia te uregulowane zostały w ustawie z dnia 17 czerwca 1996 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przepisy powyższej ustawy przewidują instytucję skargi na bezczynność wierzyciela , który nie podejmuje czynności w celu  zapewnienia wykonania obowiązku nałożonego decyzją administracyjną.

Zgodnie z treścią art. 1a pkt 13 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przez wierzyciela rozumie się organ administracji publicznej uprawniony do żądania wykonania obowiązku lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

Należy pamiętać, że egzekucja obowiązków wynikających z ostatecznych decyzji administracyjnych jest obowiązkiem wierzyciela.

Wierzyciel ma obowiązek podejmować kroki niezbędne do wykonania obowiązków nałożonych w ostatecznej decyzji administracyjnej, w szczególności w przypadku braku dobrowolnego ich wykonania przez podmiot, na który nałożono obowiązek.

Zgodnie z treścią art. 6 § 1a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na bezczynność wierzyciela w podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych służy skarga. Uprawnionymi do złożenia skargi  są osoby, których interes prawny lub choćby tylko faktyczny jest naruszony przez brak wykonania obowiązku nałożonego ostateczną decyzją administracyjną.

W tym miejscu należy zastanowić się czy uprawnienie do złożenia skargi przysługuje również w sytuacji, kiedy organ nie podejmujący żadnych działań, jako powód swojej bezczynności przedstawia fakt, iż akta nie znajdują się w innym organie (np. w sądzie administracyjnym).

Zgodnie z poglądem wyrażonym w orzecznictwie, brak akt sprawy wynikający z ich przekazania innemu organowi, jest okolicznością natury faktycznej, które nie uwalnia organu z zarzutu bezczynności, a do zadań organu należy zapewnienie sobie samych akt, albo ich kopii (wyrok WSA w Krakowie sygn. akt: I SAB/Wa 240/05, wyrok NSA sygn. akt: I OSK 1533/06).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazuje, iż organ nie musi biernie oczekiwać na zwrot akt, ponieważ może zwrócić się do innego organu o ich wypożyczenie celem wykonania tzw. „akt zastępczych” oraz ewentualnie wystąpić  o wydanie stosownych kserokopii (por. sygn. akt: I SAB/Wa 240/05).

Organy administracyjne zobowiązane są nie tylko do dokładnego ustalenia stanu faktycznego sprawy, ale również do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności do załatwienia sprawy (art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego), a ponadto powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

foto: racool-studio