Realizacja prawa dostępu strony do akt sprawy w postępowaniu administracyjnym W najnowszym wpisie zaprezentujemy wnioski, które nasuwają się w kontekście sprawy, w której doszło do uchylenia postanowienia Wojewody w przedmiocie odmówienia stronie postępowania administracyjnego wykonania kserokopii akt sprawy. Zagadnienie to jest istotne z punktu widzenia możliwości realizacji prawa do wglądu do akt sprawy, w szczególności…

W tym wpisie zasygnalizujemy ciekawą problematykę domniemania faktycznego, dowodu prima facie, który pełni szczególnie istotną rolę w procesie o odszkodowanie za następstwa błędu w sztuce medycznej, gdzie powód często nie może wykazać się środkami dowodowymi, iż jedyną możliwą przyczyną uszczerbku na zdrowiu jest zawiniony błąd lekarski. Konstrukcja dowodu prima facie pozwala stronie dochodzącej swoich praw…

Uzyskałeś pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane w części pisemnej, a odwołujesz się od negatywnego wyniku egzaminu w części ustnej? Nowy termin procedury egzaminacyjnej w części ustnej jest dla Ciebie otwarty! Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna nie może blokować udziału zdającego w procedurze egzaminacyjnej z powodu trwającej równolegle procedury odwoławczej od negatywnego wyniku części ustnej egzaminu na…

Właścicieli, użytkowników wieczystych gruntów położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków powinna szczególnie zainteresować treść ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2018 roku opublikowanego w związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XCIII/2446/18 z dnia 24 stycznia 2018 roku o przystąpieniu do sporządzania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa” – wydłużeniu…