1. Niniejszy dokument zwany Polityką prywatności określa prawa i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem www.wroblewskikancelaria.pl (dalej „strona www.”).

Podstawowe prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie ma więc RODO.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adam Wróblewski Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Ofiar Dąbia 3, (kod pocztowy: 31-566) tel.: 12 410 50 79 adres e-mail: sekretariat@wroblewskikancelaria.pl.
 2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
 3. zawarcie i wykonanie umowy o usługę świadczoną drogą elektroniczną lub innych zamówionych usług (w tym odpowiedź na kontakt z Pani/Pana strony nawiązany za pośrednictwem formularza) oraz zapewnienie poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 4. wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 5. dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
 6. marketing usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy, co w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe.
 3. Odbiorcą danych będzie Administrator, pracownicy lub współpracownicy przez niego upoważnieni, obsługa techniczna kanału elektronicznego, księgowa oraz prawna, a także instytucje upoważnione z mocy prawa.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów, tj. przez czas trwania umowy, czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe; czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika obowiązuje aktualna „Polityka Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności Administrator będzie informować na stronie www.
 8. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, prosimy o kontakt na adres e-mail sekretariat@wroblewskikancelaria.pl.

 

Polityka Cookies

 1. Podczas korzystania ze strony www.wroblewskikancelaria.pl w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki cookies). Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego korzystania z tej strony www. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony www., w szczególności funkcji wymagających autoryzacji.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.
 3. Użytkownicy strony www. pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Utrata anonimowości następuje w momencie wysłania wiadomości do Administratora za pośrednictwem funkcjonalności strony www. i opatrzenie jej swoimi danymi osobowymi.
 4. Cookies są zakładane na komputerze użytkownika i po wyjściu użytkownika ze strony www. przestają być przetwarzane. Przetwarzanie plików cookies odbywa się tylko w czasie obecności użytkownika na stronie www.
 5. Pliki cookies zakładane są w szczególności w celu uwierzytelnienia użytkownika; przyspieszenia obsługi użytkownika przez stronę www.; zabezpieczenia strony www. przed atakami szkodliwego oprogramowania; ułatwienia wypełniania formularzy na stronie www.
 6. System strony www. odczytuje i przetwarza tylko pliki cookies skonfigurowane na tej stronie. Strona www. nie wykorzystuje cookies założonych na innych stronach internetowych.
 7. Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony www. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.
 8. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).