Informacja:
Administratorem danych osobowych jest Adam Wróblewski Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Ofiar Dąbia 3, (kod pocztowy: 31-566) tel.: 12 410 50 79 adres e-mail: sekretariat@wroblewskikancelaria.pl. Celem zbierania danych jest:

a) zawarcie i wykonanie umowy o usługę świadczoną drogą elektroniczną lub innych zamówionych usług (włączając w to odpowiedź na kontakt z Pani/Pana strony nawiązany za pośrednictwem formularza), w tym zapewnienie poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO);

b) wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO);

c) dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

d) marketing usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy, co w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe. Odbiorcami danych będzie Administrator, pracownicy lub współpracownicy przez niego upoważnieni, obsługa techniczna kanału elektronicznego, księgowa oraz prawna, a także instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów, tj. przez czas trwania umowy, czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe; czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.