Reprezentujemy uczestników procesu budowlanego, zarządców oraz użytkowników nieruchomości, a także bronimy interesów właścicieli, zarządców oraz użytkowników nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji budowlanych.

Zespół kancelarii tworzą prawnicy będący byłymi pracownikami organów administracji architektoniczno – budowlanej oraz nadzoru budowlanego. To specjalistyczne doświadczenie pozwala nam skutecznie reprezentować naszych Klientów w sprawach dotyczących:

 • uzyskania decyzji o warunkach zabudowy,
 • uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę,
 • lokalizowania zabudowy zagrodowej (siedlisko rolnika),
 • przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę na inny podmiot,
 • zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych,
 • kontroli wykonywania robót budowlanych przez organy nadzoru budowlanego,
 • zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • uzyskiwania zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i ich przyjęcia do użytkowania w drodze tzw. milczącej zgody,
 • legalizacji robót budowlanych wykonanych z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego,
 • legalizacji robót budowlanych wykonanych bez uprzedniej zgody organu administracji architektoniczno – budowlanej,
 • kary za samowolne przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego,
 • samowolnej zmiany sposobu użytkowania,
 • udzielania ulgi (umorzenia lub rozłożenia na raty) w opłacie legalizacyjnej,
 • nieodpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych,
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego, w szczególności składania wniosków
  i uwag w toku trwającej procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaskarżanie uchwały w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do sądu administracyjnego,
 • z zakresu prawa ochrony środowiska: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (DUŚ), również w zakresie przygotowywanie raportów oddziaływania na środowisko i kart informacyjnych,
 • z zakresu prawa wodnego: pozwoleń wodnoprawnych, zmiany stosunków wodnych, wycinki drzew,
 • skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego,
 • odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej,
 • odpowiedzialności kontraktowej oraz odszkodowawczej kierowników budowy, kierowników robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego,
 • roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych inwestorowi przez wykonawcę robót budowlanych.