Reprezentujemy strony sporów na gruncie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. Prowadzimy negocjacje oraz mediacje.

Działamy w zakresie:

  • ustalenia istnienia stosunku pracy,
  • wypłaty stosownego wynagrodzenia,
  • uznania bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
  • przywrócenia do pracy i przywrócenia poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzonych roszczeń,
  • odszkodowania w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
  • spraw dotyczących kar porządkowych oraz roszczenia z tym związane,
  • spraw dotyczących świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane,
  • naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i o roszczenia z tym związane,
  • odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku stosowania mobbingu;
  • spraw dotyczących odwołania od decyzji wydanych przez organy rentowy, emerytalny.