Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez
Kancelarię Radcy Prawnego Adam Wróblewski

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy Regulamin reguluje warunki korzystania z usług prawnych świadczonych drogą elektroniczną przez przedsiębiorcę działającego pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Adam Wróblewski wpisanego do rejestru ewidencji działalności gospodarczej o numerze 346/2011, NIP 675-131-38-20, REGON 121433283, z siedzibą przy ul. Ofiar Dąbia 3 w Krakowie.

§ 2.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin” – niniejszy dokument;
 2. Usługodawca” – przedsiębiorca działający pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Adam Wróblewski oraz zespół pracujących dla Kancelarii prawników;
 3. Klient” – osoba, która zamierza zawrzeć z Usługodawcą umowę o świadczenie usług prawnych drogą elektronicznych bądź taką umowę już zawarła;
 4. Strony” – Usługodawca oraz Klient;
 5. Użytkownik” – osoba, która nie zamierza zawrzeć i nie zawarła umowy o świadczenie usług prawnych drogą elektroniczną, w szczególności przegląda treść i zawartość Serwisu;
 6. konsument” – osoba fizyczna, o której mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459);
 7. serwis” – serwis internetowy www.wroblewskikancelaria.pl;
 8. wycena” – określa wysokość wynagrodzenia podana przez Usługodawcę za usługę prawną po analizie pytania prawnego zadanego przez Klienta za pośrednictwem formularza;
 9. porady online” – funkcjonalnie wyodrębniona część serwisu służąca do świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną; jej nieodłącznym elementem jest formularz;
 10. formularz” – element porad online, za pośrednictwem którego Klient składa pytanie prawne;
 11. usługa prawna” – usługa otrzymywana przez Klienta w ramach opcji porad online w zamian za wynagrodzenie określone w wycenie w jednej z następujących form: porada prawna, opinia prawna, analiza umowy, projekt umowy, pismo nieprocesowe, pismo procesowe;
 12. porada prawna” – objaśnienie sytuacji prawnej Klienta oraz udzieleniu mu odpowiedzi na konkretne, przedstawione przez niego pytania w nieskomplikowanej sprawie;
 13. opinia prawna” – przedstawienie dogłębnej analizy prawnej danego stanu faktycznego;
 14. analiza umowy” – jej istotą jest dbałość o zgodność przedstawionej przez Klienta umowy z prawem, w szczególności pod kątem istnienia w niej klauzul niedozwolonych; zawiera jasne i zrozumiałe omówienie konsekwencji, jakie niesie ze sobą zawarcie konkretnej umowy poprzez opis praw i obowiązków jej stron, wynikających z jej postanowień, ale także zawartych w normach prawa powszechnie obowiązującego;
 15. projekt umowy” – wzór umowy przygotowany przez Usługodawcę na zlecenie Klienta do wielokrotnego wykorzystywania przez Klienta przy zawieraniu przez niego umów;
 16. pismo nieprocesowe” – pismo, które nie musi spełniać szczególnych wymogów ustawowych, kierowane w szczególności do konsumenta bądź przedsiębiorcy;
 17. pismo procesowe” – pismo, które musi spełniać odpowiednie wymogi ustawowe, skierowane do instytucji państwowych takich jak sąd czy organy administracji rządowej bądź samorządowej.

§ 3.

Serwis internetowy „www.wroblewskikancelaria.pl” stanowi własność Usługodawcy i jest przez niego administrowany.

§ 4.

Usługi prawne świadczone są wyłącznie przez radców prawnych posiadających uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

§ 5.

Użytkownik oraz Klient oświadcza, iż korzystanie z serwisu, w szczególności z porad online, oznacza akceptację Regulaminu.

Rozdział II
Warunki techniczne świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną

§ 6.

W celu prawidłowego i skutecznego korzystania z formularza oraz uzyskania usługi prawnej przez Klienta wymagany jest:
1) dostęp do Internetu;
2) aktywny adres e-mail Klienta;
3) przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji;
4) włączona obsługa cookies w przeglądarce;
5) włączona obsługa skryptów w przeglądarce.

Rozdział III
Świadczenie usług prawnych drogą elektroniczną

§ 7.

Świadczenie usług prawnych drogą elektroniczną odbywa się wyłącznie za pośrednictwem modułu „Porady online”.

§ 8.

Klient zobowiązuje się do niedostarczania Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym.

§ 9.

W celu uzyskania od Usługobiorcy usługi prawnej Klient zobowiązany jest wypełnić odpowiednie pola formularza. Wskazanie: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, opisu sprawy wraz z pytaniem prawnym, jak również akceptacja Regulaminu, jest obowiązkowe w celu skutecznego zawarcia umowy pomiędzy Stronami, zapewnienia możliwości kontaktu oraz realizacji usługi.

§ 10.

Klient nie jest zobowiązany do załączenia do formularza zawierającego pytanie prawne jakichkolwiek dodatkowych plików.

§ 11.

Wypełniony formularz należy wysłać do Usługodawcy poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij” znajdującego się na samym dole formularza. Zanim jednak dojdzie do wysłania pytania prawnego, konieczne jest wpisanie przez Klienta w odpowiednim okienku losowo wybranego kodu stanowiącego dodatkowe zabezpieczenie realizowanej usługi.

§ 12.

Klient, po wysłaniu wypełnionego formularza, otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą prawidłowość wysłania pytania prawnego. Wiadomość ta generowana jest automatycznie i nie należy na nią odpowiadać.

§ 13.

W ciągu jednego dnia roboczego (nie dotyczy sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy) Usługodawca przedstawi Klientowi w formie elektronicznej (na adres e-mailowy podany w formularzu) wycenę usługi prawnej oraz wskaże, jaką formę ona przybierze, tj. czy będzie to porada prawna, opinia prawna, analiza umowy, projekt umowy, pismo nieprocesowe, pismo procesowe. Ponadto wiadomość skierowana do Klienta będzie zawierała numer konta bankowego oraz przewidywany czas potrzebny na wykonanie usługi prawnej.

§ 14.

Wskazana powyżej wiadomość pochodząca od Usługodawcy stanowi ofertę handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Wiadomość, o której mowa w § 13., może zawierać wniosek skierowany do Klienta o dosłanie Usługodawcy w formie elektronicznej potrzebnego do realizacji usługi prawnej załącznika, w szczególności skanu istotnego dla sprawy dokumentu. W takim przypadku umowa między Stronami zostanie zawarta, gdy wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w § 16., wysłane zostaną przedmiotowe załączniki.

§ 15.

W sytuacji gdy konieczne będzie doprecyzowanie niejasnych w sprawie kwestii Usługodawca w formie i czasie określonym w § 13. zada Klientowi dodatkowe pytania. Klient, chcąc skorzystać z usługi prawnej, winien wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w § 16., dosłać stosowne odpowiedzi. Brak tych odpowiedzi skutkuje niezawarciem umowy.

§ 16.

Klient, który zgadza się z przedstawioną wyceną oraz czasem realizacji usługi prawnej, zobowiązany jest do potwierdzenia tego faktu w formie elektronicznej na adres e-mailowy Usługodawcy, z którego wysłana zostanie do Niego wiadomość, o której mowa w § 13.

§ 17.

Wyrażenie zgody na realizację usługi prawnej przez Klienta równoznaczne jest z zawarciem umowy cywilnoprawnej pomiędzy Stronami.

§ 18.

Jeżeli przedmiotem umowy zawartej między Stronami jest przygotowanie przez Usługodawcę porady prawnej, to usługa ta zostanie wykonana, tj. przesłana w formie elektronicznej na adres Klienta podany w formularzu, w ciągu jednego dnia roboczego licząc od dnia wyrażenia zgody na realizację porady prawnej przez Klienta.

§ 19.

Usługa prawna w formie porady prawnej zostanie wysłana do Klienta w terminie określonym w § 19., jednak nie wcześniej niż po wpłynięciu przelewu na konto bankowe Usługodawcy.

§ 20.

W wyjątkowych okolicznościach Usługodawca zastrzega sobie prawo do przygotowania porady prawnej w terminie dłuższym niż termin wskazany w § 19. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 3 dni robocze. Klient powiadomiony zostanie o tej okoliczności w formie elektronicznej.

§ 21.

Czas potrzebny Usługodawcy na realizację każdej usługi prawnej, za wyjątkiem porady prawnej, gdzie czas ten wynosi co do zasady jeden dzień roboczy, będzie zawsze przedstawiany w wiadomości e-mail pochodzącej od Usługodawcy, w którym przedstawiona zostanie wycena usługi.

§ 22.

Maksymalny czas realizacji każdej usługi prawnej, za wyjątkiem porady prawnej, wynosi 10 dni roboczych.

§ 23.

Klient zobowiązany jest do wykorzystania otrzymanej usługi prawnej wyłącznie do użytku własnego, chyba że Strony inaczej postanowią.

Rozdział IV
Odstąpienie od umowy

§ 24.

Prawo do odstąpienia od umowy na gruncie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje Klientom będących konsumentami.

§ 25.

W celu dostarczenia Klientowi będącego Konsumentem zamówionej usługi prawnej przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, Klient powinien wyrazić zgodę na realizację usługi prawnej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdzić przyjęcie do wiadomości, że w związku z tym traci prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, po wykonaniu usługi przez Usługodawcę.

Rozdział IV
Rozwiązanie umowy

§ 26.

Umowa zostaje zrealizowana z chwilą, gdy treść usługi prawnej zostanie wprowadzona do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł się zapoznać z jego treścią.

§ 27.

Niedokonanie przelewu na podany rachunek bankowy w ciągu 10 dni roboczych równoznaczne jest z wygaśnięciem umowy.

§ 28.

Klient może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie wysyłając stosowną wiadomość na adres e-mail Usługodawcy z którego otrzymał wycenę usługi, jednakże zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Usługodawcę od momentu zawarcia umowy do jej rozwiązania.

§ 29.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w § 28., Strony dokonają odpowiedniego rozliczenia w ciągu 7 dni roboczych.

Rozdział V
Odpowiedzialność Usługodawcy

§ 30.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta spowodowane brakiem dostępu do serwisu.

§ 31.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte korzystanie z serwisu, w szczególności naruszenia zapisów Regulaminu.

Rozdział VI
Ochrona danych osobowych

§ 32.

Klient, korzystając z serwisu wie, że musi dojść do przetwarzania jego danych osobowych w celu uzyskania pełnej i kompletnej usługi prawnej. Szczegóły ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności udostępnionej na stronie serwisu, która to stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 33.

Dane osobowe Klienta oraz wszelkie informacje, o których Usługodawca dowiedział się w związku z umową o świadczenie usług prawnych drogą elektroniczną, są poufne. Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy zawodowej w ww. zakresie.

§ 34.

Dane osobowe podane przez Klienta nie są i nie będą wykorzystywane do celów marketingowych, chyba że Klient wyrazi na to zgodę.

Rozdział VII
Postępowanie reklamacyjne

§ 35.

Klient może złożyć reklamację w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę umowy o świadczenie usług prawnych drogą elektroniczną.

§ 36.

Reklamacja winna być złożona w formie elektronicznej na adres sekretariat@wroblewskikancelaria.pl.

§ 37.

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej następujące dane:
a) w tytule e-maila zawierającego reklamację powinno znaleźć się słowo „reklamacja”,
b) imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
c) przedmiot reklamacji – dokładny opis problemu,
d) wskazanie żądania.

§ 38.

W przypadku zasadności reklamacji Klient ma prawo wnosić o poprawę wykonanej usługi prawnej, obniżenie ceny za wykonaną usługę, ewentualnie odstąpienie od umowy, na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§ 39.

Usługodawca udzieli odpowiedzi na złożoną w wyżej wskazany sposób reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 40.

Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku nierozstrzygnięcia w sposób satysfakcjonujący dla obu Stron przedmiotu postępowania reklamacyjnego oddadzą sprawę do polubownego jej załatwienia, tj. do postępowania mediacyjnego. Mediator zostanie przez Strony wybrany w wyniku losowania spośród mediatorów mających dyplom ukończenia studiów podyplomowych pt. Mediacje i alternatywne metody rozwiązywania sporów prowadzonych przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

§ 41

Rękojmia za wady usługi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym jest wyłączona wobec Klienta niebędącego konsumentem.

§ 42

Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia poru dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej Usługodawcy działającego pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Adam Wróblewski, pod którym mogą się Państwo z nami skontaktować, to sekretariat@@wroblewskikancelaria.pl.

Rozdział VIII
Prawa autorskie

§ 43.

Żaden fragment publikacji umieszczonych w Serwisie ani treść usługi prawnej nie może być wykorzystany w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów niż osobiste, tj. w szczególności: powielany, przetwarzany, tłumaczony, wprowadzony do obrotu, modyfikowany, chociażby w formie częściowej, utrwalany oraz rozpowszechniany, w tym poprzez umieszczenie na serwerze, bez zgody Usługodawcy.

§ 44.

Każdy z Użytkowników i Klientów zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich wynikających z obowiązujących przepisów prawa pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 45.

Treść stosunku zobowiązaniowego łączącego Strony zawiązanego w ramach świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną wyznacza umowa oraz Regulamin.

§ 46.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 683 z późn. Zm.)Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

§ 47.

Wykonanie usługi dokumentowane jest przez Usługodawcę poprzez wystawiane paragonu fiskalnego lub faktury – stosownie do obowiązujących przepisów oraz życzenia Klienta.

§ 48.

Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w serwisie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Klient/Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem zakładki serwisu zwanej Aktualności. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania ich w serwisie. Klienta obowiązuje Regulamin w brzmieniu z dnia, w którym Klient przesłał formularz w zgodzie z § 9. Jednakże w przypadku, gdy od dnia wysłania formularza przez Klienta do dnia dokonania zapłaty za wykonanie usługi upłynęło więcej niż 14 dni, Klienta obowiązuje Regulamin w brzmieniu z dnia dokonania zapłaty.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ