Właścicieli, użytkowników wieczystych gruntów położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków powinna szczególnie zainteresować treść ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2018 roku opublikowanego w związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XCIII/2446/18 z dnia 24 stycznia 2018 roku o przystąpieniu do sporządzania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa” – wydłużeniu…

Usytuowanie reklamy na nieruchomości stanowi atrakcyjne źródło dochodu. Są jednak kwestie o których musimy koniecznie pamiętać chcąc uniknąć problemów – o tym w dzisiejszym wpisie. Usytuowanie reklamy niezgodnie z treścią uchwały reklamowej W sytuacji umieszczenia na nieruchomości tablicy reklamowej (urządzenia reklamowego), której forma byłaby niezgodna z zapisami przyjętej uchwały reklamowej – wójt, burmistrz, prezydent miasta…