Usytuowanie reklamy na nieruchomości stanowi atrakcyjne źródło dochodu. Są jednak kwestie o których musimy koniecznie pamiętać chcąc uniknąć problemów – o tym w dzisiejszym wpisie.

Usytuowanie reklamy niezgodnie z treścią uchwały reklamowej

W sytuacji umieszczenia na nieruchomości tablicy reklamowej (urządzenia reklamowego), której forma byłaby niezgodna z zapisami przyjętej uchwały reklamowej – wójt, burmistrz, prezydent miasta może w drodze decyzji administracyjnej nałożyć obowiązek dostosowania takiej reklamy lub jej usunięcia z nieruchomości.

Wymiar kary pieniężnej

W przypadku umieszczenia na nieruchomości tablicy reklamowej (urządzenia reklamowego), której forma byłaby niezgodna z zapisami przyjętej uchwały reklamowej, finansowy wymiar kary stanowi iloczyn pola powierzchni przeznaczonej do ekspozycji treści reklamowych (w m2).

Jak postąpi wójt, burmistrz, prezydent miasta?

Podstawą wydania powyższych decyzji jest art. 37d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Kara pieniężna za umieszczenie reklamy niezgodnie z przepisami uchwały]

1. w pierwszej kolejności wymierzy karę pieniężną za okres od dnia wszczęcia postępowania w sprawie do dnia wydania decyzji orzekającej o obowiązku dostosowania tablicy reklamowej do wymogów określonych w uchwale reklamowej lub o obowiązku usunięcia tablicy reklamowej;

2. po dostosowaniu tablicy reklamowej do wymogów określonych w uchwale reklamowej organ wymierza karę pieniężną za okres od dnia wydania decyzji ujętej w pkt 1 do dnia dostosowania tablicy lub do dnia usunięcia tablicy reklamowej

Możliwość pobierania opłaty reklamowej

Opłata reklamowa może być pobierana jedynie na obszarach, dla których obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłatę reklamową pobiera się od:

1) właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,

2) użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,

3) posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,

4) posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego,

b) jest bez tytułu prawnego

– jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama.

Składniki opłaty reklamowej

Opłata reklamowa składa się z części stałej i części zmiennej. Część stała ma zryczałtowaną wysokość niezależną od pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego ekspozycji reklamy. Część zmienna zależy od wielkości pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy.

Jeśli kształt urządzenia reklamowego uniemożliwia wyznaczenie pola powierzchni służącej ekspozycji reklamy (o którym mowa w ust. 3), wysokość opłaty zależy od pola powierzchni bocznej prostopadłościanu opisanego na urządzeniu reklamowym.

Stawki maksymalne

Stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,50 zł dziennie

Stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,20 zł od 1 midx2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie

Dopuszcza się zróżnicowanie stosowanych stawek opłaty reklamowej w zależności od lokalizacji, wielkości i rodzaju tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego.

foto: by freepik, https://www.freepik.com/f