Uzyskałeś pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane w części pisemnej, a odwołujesz się od negatywnego wyniku egzaminu w części ustnej? Nowy termin procedury egzaminacyjnej w części ustnej jest dla Ciebie otwarty!

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna nie może blokować udziału zdającego w procedurze egzaminacyjnej z powodu trwającej równolegle procedury odwoławczej od negatywnego wyniku części ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane – takie wnioski wypływają z najnowszego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Kilka słów wstępu..

Cała sprawa „kręciła się” wokół pojęcia tzw. tożsamości sprawy administracyjnej, i zasadnego twierdzenia zdającego egzamin o tym, że trwająca procedura odwoławcza w sprawie jego negatywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane w części ustnej w żaden sposób nie blokuje możliwości wnioskowania o wyznaczenie przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nowego terminu egzaminu.

Prawo budowlane w art. 12 ust 4 h daje osobie, która uzyskała negatywny wynik egzaminu, możliwość przystąpienia do niego, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy. Osoba, która uzyskała negatywny wynik części ustnej egzaminu, może ponownie przystąpić tylko do tej części.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa opierała odmowę wyznaczenia osobie zdającej nowego terminu egzaminu w części ustnej na uprawnienia budowlane  na tym, że wniosek zdającego nie wszczyna nowego postępowania administracyjnego.

OKK powołała się na zaprezentowaną przez siebie wykładnię językową art. 12 ust 4h, według której, wniosek zdającego o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu w części ustnej będzie mógł zostać rozpatrzony dopiero po zakończeniu w administracyjnym toku instancji sprawy dotyczącej negatywnego wyniku egzaminu w części ustnej w „starej” procedurze egzaminacyjnej.

Zdaniem OKK wniosek zdającego nie wszczynał nowego postępowania administracyjnego i wyznaczenie nowego terminu egzaminu na uprawnienia budowlane w części ustnej nie było możliwe.

Trwająca procedura odwoławcza nie „blokuje” zdającemu możliwości ponownego zdawania –

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przyznał w całości rację zdającemu – co do jego żądania wyznaczenia nowego terminu egzaminu w części ustnej.

Sąd wskazał, że art. 12 ust. 4h Prawa budowlanego daje prawo do żądania wyznaczenia nowego terminu egzaminu ustnego i to niezależnie od toczącego się w tym samym czasie postępowania w przedmiocie odwołania od negatywnego wyniku egzaminu zdawanego po raz pierwszy,

Zestawienie ze sobą artykułów 12 ust. 4h oraz 12 ust. 4i Prawa budowlanego pozwala na przyjęcie, że w terminie 3 lat od dnia uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu w części pisemnej, zdający może przystąpić do egzaminu ustnego – i to kilkakrotnie – niezależnie od faktu trwających w tym czasie postępowań w przedmiocie kwestionowanych negatywnych wyników poprzednich egzaminów ustnych.

Warto podkreślić, że użyte w art. 12 ust. 4h sformułowanie „może ponownie do niego przystąpić”  nie wskazuje na konieczność oczekiwania na zakończenie postępowania administracyjnego w przedmiocie odwołania od decyzji o odmowie nadania uprawnień z powodu uzyskania wyniku negatywnego w części ustnej egzaminu.

Odnotujmy również, że za prawidłowością rozumowania zdającego stoi również i ta  okoliczność, że  każda „nowa” procedura egzaminacyjna podlega ponownej opłacie.

Zauważmy również, że wskazany przepis w żaden sposób nie odnosi się do decyzji o odmowie nadania uprawnień budowlanych – i jak wskazał WSA – nie ma powiązania z postępowaniem administracyjnym związanym ze „starą” procedurą egzaminacyjną.

Znajdujesz się w analogicznej sytuacji? Nowa procedura egzaminacyjna jest dla Ciebie otwarta i nie musisz czekać na decyzję organu odwoławczego w przedmiocie „oblanej” części ustnej egzaminu.

Więcej w Wyroku WSA w Krakowie (CBOSA): kliknij tutaj

foto: rawpixel-com