Właścicieli, użytkowników wieczystych gruntów położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków powinna szczególnie zainteresować treść ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2018 roku opublikowanego w związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XCIII/2446/18 z dnia 24 stycznia 2018 roku o przystąpieniu do sporządzania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa” – wydłużeniu do dnia 1 kwietnia 2019 roku uległ termin składania wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

Wydłużenie tego terminu jest o tyle istotne, że studium jako dokument planistyczny określający politykę zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) dla całego jej obszaru, a Uchwałą w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy rada dokonuje swoistego samoograniczenia w zakresie uchwalanych na jego podstawie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

To samoograniczenie może oczywiście za sprawą rady gminy ulegać stosownym zmianom poprzez nowelizacje treści studium, umożliwiające realizację przedsięwzięć nieprzewidzianych w dotychczasowym jego brzmieniu. [T. Bąkowski, Komentarz do u.p.z.p.].

Należy podkreślić, że ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 u.p.z.p.). Co w niektórych przypadkach oznaczać będzie uniemożliwienie w przyszłości dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości (np. grunty przeznaczone pod zabudowę zostaną przeznaczone pod zieleń urządzoną, a ich właściciel straci możliwość ich zabudowy).

Projekt nowego studium jest wyłożony do wglądu, a zainteresowani właściciele bądź użytkownicy gruntów powinni we wskazanym na wstępie terminie, to jest do 1 kwietnia 2019 roku złożyć umotywowane wnioski o dokonanie zmian w projekcie studium,
na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Treść ogłoszenia pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=95273&metka=1

Foto: @kotkoa