W najnowszym wpisie przybliżymy szczegóły szerzej nieznanej instytucji depozytu radcowskiego – przedstawimy jego założenia oraz skutki jakie powoduje jego ustanowienie na gruncie przepisów prawa podatkowego. Kodeks Etyki Radcy Prawnego w artykule 37 stanowi, że: Pieniądze, papiery wartościowe i inne aktywa majątkowe klienta, znajdujące się w posiadaniu radcy prawnego, o ile ich zdeponowanie na rachunku jest…

Realizacja prawa dostępu strony do akt sprawy w postępowaniu administracyjnym W najnowszym wpisie zaprezentujemy wnioski, które nasuwają się w kontekście sprawy, w której doszło do uchylenia postanowienia Wojewody w przedmiocie odmówienia stronie postępowania administracyjnego wykonania kserokopii akt sprawy. Zagadnienie to jest istotne z punktu widzenia możliwości realizacji prawa do wglądu do akt sprawy, w szczególności…