Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych reguluje problematykę związaną ze szczególnymi uprawnieniami wierzyciela oraz obowiązkami dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych, jak również skutki niewykonywania tych obowiązków. Zakres podmiotowy ustawy obejmuje wyłącznie przedsiębiorców, natomiast przez transakcję handlową należy rozumieć umowę, na mocy której jedna…