Szanowni Państwo, jako Prawnicy Kancelarii Radcy Prawnego Adama Wróblewskiego stworzyliśmy nowe medium poświęcone w całości  legalizacji inwestycji. Zapraszamy do lektury: www.abolicjabudowlana.pl Prawnik samowola budowlana. Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie. Obsługę prawną świadczymy na terenie całego Województwa Małopolskiego: Tarnów, Nowy Sącz, Olkusz, Oświęcim, Chrzanów, Bochnia, Nowy Targ, Gorlice, Zakopane, Skawina, Andrychów, Wadowice, Wieliczka, Dobczyce,…

W życiu zawodowym każdego pełnomocnika, bezpośrednie skutki udzielonej pomocy prawnej najczęściej dotyczą jedynie sfery praw i obowiązków klienta. Są jednak czasami sytuacje (choć jak pokazuje doświadczenie bardzo rzadko), w których prowadzone postępowania zmieniają systemowo sposób postrzegania na pewne zagadnienia, nie tylko w aspekcie prawnym ale i praktycznym. Taka sytuacja miała miejsce z udziałem współpracowników naszej…

W najnowszym wpisie omówimy istotną nowelizację ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane mającą wpływ na ułatwienie procedury legalizacji samowolnie wzniesionych obiektów budowlanych. Ustawą z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy  – Prawo budowlane i niektórych innych ustaw wprowadzono szczególny tryb postępowania przed organami nadzoru budowlane ułatwiający legalizację tzw. „samowoli budowlanych”,…

Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych reguluje problematykę związaną ze szczególnymi uprawnieniami wierzyciela oraz obowiązkami dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych, jak również skutki niewykonywania tych obowiązków. Zakres podmiotowy ustawy obejmuje wyłącznie przedsiębiorców, natomiast przez transakcję handlową należy rozumieć umowę, na mocy której jedna…

Co może zrobić strona, której zależy na wykonaniu ostatecznej decyzji administracyjnej nakładającej obowiązek wykonania określonych czynności na inny podmiot, na przykład na sąsiada? Czy brak akt sprawy w organie stanowi usprawiedliwioną okoliczność nie podjęcia działań zmierzających do egzekucji nałożonych obowiązków przez organ administracji publicznej? Wyobraźmy sobie sytuację, w której wójt gminy nakłada na naszego sąsiada…

Najnowszy wpis stanowi kontynuację problematyki sporządzenia testamentu własnoręcznego. Omówimy również znaczenie samej czynności ogłoszenia przez właściwy Sąd Rejonowy. W poprzednim wpisie przedstawiono warunki minimalne którym powinien odpowiadać testament własnoręczny (holograficzny). Co gdy taki sporządzony przez nas testament zaginie? W razie zaginięcia lub zniszczenia testamentu jego treść oraz fakt sporządzenia w przepisanej formie ustala się na…

Nośnym medialnie tematem staje się w ostatnim czasie zakres praw i obowiązków przynależnych Rodzicom w procesie wychowania dziecka. Wbrew utartemu przekonaniu o tym że dziecko „należy” do Rodziców, władza rodzicielska doznaje istotnych ograniczeń. Nie zawsze ważny interes dziecka pokrywa się z interesem jego rodziców; prawnych opiekunów. W ramach praw i obowiązków wynikających z atrybutu władzy…

W najnowszym wpisie przybliżymy szczegóły szerzej nieznanej instytucji depozytu radcowskiego – przedstawimy jego założenia oraz skutki jakie powoduje jego ustanowienie na gruncie przepisów prawa podatkowego. Kodeks Etyki Radcy Prawnego w artykule 37 stanowi, że: Pieniądze, papiery wartościowe i inne aktywa majątkowe klienta, znajdujące się w posiadaniu radcy prawnego, o ile ich zdeponowanie na rachunku jest…

Realizacja prawa dostępu strony do akt sprawy w postępowaniu administracyjnym W najnowszym wpisie zaprezentujemy wnioski, które nasuwają się w kontekście sprawy, w której doszło do uchylenia postanowienia Wojewody w przedmiocie odmówienia stronie postępowania administracyjnego wykonania kserokopii akt sprawy. Zagadnienie to jest istotne z punktu widzenia możliwości realizacji prawa do wglądu do akt sprawy, w szczególności…

W tym wpisie zasygnalizujemy ciekawą problematykę domniemania faktycznego, dowodu prima facie, który pełni szczególnie istotną rolę w procesie o odszkodowanie za następstwa błędu w sztuce medycznej, gdzie powód często nie może wykazać się środkami dowodowymi, iż jedyną możliwą przyczyną uszczerbku na zdrowiu jest zawiniony błąd lekarski. Konstrukcja dowodu prima facie pozwala stronie dochodzącej swoich praw…