W tym wpisie zasygnalizujemy ciekawą problematykę domniemania faktycznego, dowodu prima facie, który pełni szczególnie istotną rolę w procesie o odszkodowanie za następstwa błędu w sztuce medycznej, gdzie powód często nie może wykazać się środkami dowodowymi, iż jedyną możliwą przyczyną uszczerbku na zdrowiu jest zawiniony błąd lekarski. Konstrukcja dowodu prima facie pozwala stronie dochodzącej swoich praw…

W najnowszym wpisie przedstawimy alternatywę dla sądowego dochodzenia roszczeń w sprawach dotyczących błędów w sztuce medycznej, jaką jest postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych są organami wprowadzonymi ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz…