Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych reguluje problematykę związaną ze szczególnymi uprawnieniami wierzyciela oraz obowiązkami dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych, jak również skutki niewykonywania tych obowiązków. Zakres podmiotowy ustawy obejmuje wyłącznie przedsiębiorców, natomiast przez transakcję handlową należy rozumieć umowę, na mocy której jedna…

Co może zrobić strona, której zależy na wykonaniu ostatecznej decyzji administracyjnej nakładającej obowiązek wykonania określonych czynności na inny podmiot, na przykład na sąsiada? Czy brak akt sprawy w organie stanowi usprawiedliwioną okoliczność nie podjęcia działań zmierzających do egzekucji nałożonych obowiązków przez organ administracji publicznej? Wyobraźmy sobie sytuację, w której wójt gminy nakłada na naszego sąsiada…