W najnowszym wpisie omówimy istotną nowelizację ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane mającą wpływ na ułatwienie procedury legalizacji samowolnie wzniesionych obiektów budowlanych. Ustawą z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy  – Prawo budowlane i niektórych innych ustaw wprowadzono szczególny tryb postępowania przed organami nadzoru budowlane ułatwiający legalizację tzw. „samowoli budowlanych”,…

Uzyskałeś pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane w części pisemnej, a odwołujesz się od negatywnego wyniku egzaminu w części ustnej? Nowy termin procedury egzaminacyjnej w części ustnej jest dla Ciebie otwarty! Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna nie może blokować udziału zdającego w procedurze egzaminacyjnej z powodu trwającej równolegle procedury odwoławczej od negatywnego wyniku części ustnej egzaminu na…