Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych reguluje problematykę związaną ze szczególnymi uprawnieniami wierzyciela oraz obowiązkami dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych, jak również skutki niewykonywania tych obowiązków. Zakres podmiotowy ustawy obejmuje wyłącznie przedsiębiorców, natomiast przez transakcję handlową należy rozumieć umowę, na mocy której jedna…

Uzyskałeś pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane w części pisemnej, a odwołujesz się od negatywnego wyniku egzaminu w części ustnej? Nowy termin procedury egzaminacyjnej w części ustnej jest dla Ciebie otwarty! Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna nie może blokować udziału zdającego w procedurze egzaminacyjnej z powodu trwającej równolegle procedury odwoławczej od negatywnego wyniku części ustnej egzaminu na…